Социология

Пәнге негізделген оқу-ісі және тәрбие-ісі жөніндегі міндеттердің ережесін бұзса:

-Сабаққа кешікпеу;

-Сабақ кезінде басқа жаққа көңіл болмеу, газет – журналдар оқымау;

-Ұялы телефондарды өшіріп қою;

-Сабақтан қолмау, егер ауырғанға байланысты қалса, сол күнге деканат

тарапынын сабаққа қатысуға рұқсат қағазын алып келу;

-Қалып қойған сабақтарды оқытушыға  белгіленген уақытында тапсыру;

– Берілген тапсырмаларды уақытында орындамаса, қорытынды бағаны төмендету;

-Оқу процесіне белсенді қатысу;

-Кітапханада және үйде өз еркімен дайындалу;

-Курстастарына және оқытушыға қайырымда болу, ашық көнілмен,

шыдамдылықпен қарау;

– Дәрістерге және семинар сабақтарына міндетті түрде қатысу;

-Өзіндік жұмыс тапсырмаларын орындау;

-Сабақтан үздіксіз кешікпеу;

-Үлгермеушілер дер кезінде сабақ тапсырмасын орындау;

өз уақытында тапсырмаларды орындамаса көрсетілген рейтинг балл көрсеткішінен баллы (бағасы ) төмендетіліп, айыпталу санкциясы қолданылады.

Дәріс залына және оқу бөлмелеріне кіргенде міндетті түрде медициналық халатпен екінше аяқ киім алуға тиіс.

 1. Бағдарлама:

2.1Кіріспе

Әлеуметтану бүкіл білім жүйесінде болып жатқан әлеуметтік өзгерістер студенттердің түсінуіне, казіргі қоғам дамуы жағдайында болашақ маманға қажетті теориялық және қолданбалы әлеуметтану білімін толық көлемде меңгеруге қалыптастыру.

Әлеуметтану ғылымы, объектісі білімдік деңгейлері мен құрылымдары, заңдары мен категориялары, әлеуметтану ілімнің қалыптасуы мен даму тарихы, әлеуметтік зерттеулердің бағдарламасы мен әдістемесі, тұлға, отбасы, саяси әлеуметтануы, қоғамның әлеуметтік құралымы, әлеуметтік институттар – өзекті мәселе ретінде қоғам мен адам арақатынасындағы әлеуметтік дамудың жалпы заңдылықтарымен түсіндіру.

2.2Пәннің мақсаты

Студенттерге Қазақстан әлеуметтанушылардың қоғамдық ой-пікірінен қалыптасқан козқарастарын және қоғамдағы әлеуметтік проблемаларды талдау арқылы терең ойлау мен методологиялық тұрғыдан зерттеу қабілітін арттырумен бірге, әрбір студент қоғамның тарихи даму типтерін, категорияларын, пәндегі әлеуметтік ұғымдарды, қазақ елінің әлеуметтік мәселелерін өзінің ой елегінін откізу, оны сарапқа салып өз ой – пікірлерін шығармашылық пен  қалыптастыру, қоғамның әлеуметтік-саяси өміріне белсенді қатысу және әлеуметтік қызмет өміріне әлеуметтік бағдар жасауды жетілдіру.

2.3.  Оқыту мақсаттары:

Әлеуметтану пәнін оқыту процесінде басқа қоғамдық ғылымдармен байланысына тоқтала отырып, әлеуметтану білімінің мәнімен даму тарихын түсіндіру негізгі зерттеудің әдісімен анықталады.

Әлеуметтану курсы табиғат, адам, және қоғам арақатынасындағы әлеуметтік құбылыстардың себептерін ашу, құбылыстарға бақылау жасау, олардың арасында тұрақты байланысты тіркеуге алу, әлеуметтік фактілердің озара қатынасын зерттеу, адамның қоғамдағы қызметін анықтау мен қоғам дамуының негізгі заңдарын танудағы мәселелерді қамтиды.

 • Студентердің әлеуметтанудың негізгі ұғымын, әдісін, категориясын толық игеру;
 • Студент әлеуметтану пәнінің мәнін, заңын, әлеуметтік байланысын, қоғамдық өмірдің саяси және рухани саласын анықтау;
 • Студенттер әлеуметтану ғылымының қалыптасуы мен өркендеуі, теориялары және

арнайы теориялардың негізгі бағыттары мен даму ерекшеліктерін қатастыру;

–    Әлеуметтану ілімдерін оқытудағы негіздерді ғылыми турғыдан пайымдау.

2.4. Пәнді оқытудын соңғы нәтижесі:

   Студент білуге тиіс:

–   Әлеуметтанудың тарихи даму кезеңдерін әлеуметтік заңдарын, категорияларын білу;

–    Қоғамдағы әлеуметтік жүйені түсіну, жеке тұлға, отбасы, қоғамның басқару

формасын ұғыну;

–   Әлеуметтік келіспеушілік пен оның шешу әдістерін білу және әлеуметтік зерттеулер

әдісі мен техникасымен танысу;

    Студент істей алуға тиіс:

 • Әлеуметтану дербес ғылыми пән және қоғамның түрлі құрылымдағы әлеуметтік

үрдістерді зерттейтін ғылым ретінде пәндік салаларына қорытынды және талдау жасау;

 • Қоғам саласында жинақталған нақты материалдарды оңдеу, оны бақылау, сауал

жүргізу, құжаттарға талдау жасау;

–   Статистикалық мәліметтерді жинақтау, қоғам мен адам дамуында әлеуметтік білімнің

рөлін көрсету, ой-қаблілетін жетілдіру.

2.5 Реквизитке дейінгі:

Әлеуметтану пәнін меңгеру үшін студент әлеуметтану пәні бойынша жоғары оқу орнының білімдік-кәсіптік бағдарламасы көлемінде материалды білу.

2.6 Реквизиттен кейінгі:

Әлеуметтану пәнін оқу барысында келесі пәндермен байланыс болады.

 • Қазақстан тарихы;
 • Саясаттану;
 • Философия.

2.6. 1  Пәнің қысқаша мазмұны

Әлеуметтану курсы Қазақстан әлеуметтанушыларының көзқарастарының рухани құндалақтарын дұрыс қалыптастыра отырып, қазіргі нарықтық экономика қатынастарын саяси – әлеуметтік тұрғыдан түсінудегі қоғам мен адам арақатынасындағы озара байланыс бағыттарын анықтауы керек.

Әлеуметтану пәнін оқыту студенттердің саяси ойлау қабілетін қалыптастырып, табиғат, адам және қоғам алдында шешілетін глобальды проблемаларды шешуге белсенді әрекет жасауы тиіс.

Әлеуметтану пәнін оқыту басырында студенттер пәннің жалпы заңдылықтары мен элементтерін, жекеленген әлеуметтік топтар мен әлеуметтік жүйелердің құрылымын, қоғамдастықтың әртүрлі деңгейдегі адамдардың мінез-құлық шарттарын және оның пайда болу себептерін ашудағы әлеуметтік зерттеу бағдарламасының  қазіргі методологиялық талдауымен таныстыруға бағытталған мәселелерді шешуге көмек беру керек.

2.7  Тақырыптық  жоспары: 

2.7. 1  Дәріс сабақтарының тақырыптары: 

Тақырып атауыӨткізу

 түрі

Сағат

саны

1.Кіріспе. Әлеуметтану – әлеуметтік – гуманитарлық ғылымдар жүйесінде.Кіріспе

дәріс

1
2.Әлеуметтану тарихының негізгі даму бағыттары.

 

дәріс-шолу

 

1
3.Қоғам – әлеуметтік жүйе ретінде.

 

дәріс-шолу

 

4.Әлеуметтік институттар және  әлеуметтік процесстер.

 

дәріс-шолу1
5.Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация.

 

дәріс-шолу

 

 

1
6.Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары.

 

дәріс-пiкiр алысу1
7.Девиация және әлеуметтік бақылау.

 

дәріс-шолу

 

1
8.Білім беру әлеуметтануы.

 

дәріс-пiкiр алысу

 

 

1
9.Саяси әлеуметтану.

 

дәріс шолу

 

1
10.Экономикалық әлеуметтануы.

 

дәріс-шолу1
11.Отбасы әлеуметтануы.

 

дәріс-пiкiр алысу1
12.Мәдениет әлеуметтануы.

 

дәріс-шолу1
13.Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.

 

дәріс-шолу

 

1
14.Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы.

 

дәріс-шолу1
15.Ақпарат өңдеу әдісі мен олардың нәтижелерін талдау.

 

дәріс-шолу1
 

Барлығы:

 

 

15 сағат

2.7.2    Семинар сабақтарының тақырыптары: 

Тақырып атауыӨткізу

 түрі

Сағат

саны

1.Кіріспе. Әлеуметтану – әлеуметтік – гуманитарлық ғылымдар жүйесінде.ауызша  сұрау,

топпен жұмыс

1
2.Әлеуметтану тарихының негізгі даму бағыттары.

 

ауызша  сұрау,

баяндама жазу

1
3.Қоғам – әлеуметтік жүйе ретінде.

 

ауызша  сұрау,

топпен жұмыс

1
4.Әлеуметтік институттар және  әлеуметтік процесстер.

 

ауызша  сұрау,

кесте толтыру

1
5.Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация.

 

ауызша  сұрау,

топпен жұмыс

1
6.Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары.

 

ауызша  сұрау,

баяндама жазу

1
7.Девиация және әлеуметтік бақылау.

 

ауызша  сұрау,

пікіралысу

1
8.Білім беру әлеуметтануы.

 

ауызша  сұрау,

баяндама жазу

1
9.Саяси әлеуметтану.

 

баяндама жазу  пікірталас

 

1
10.Экономикалық әлеуметтануы.

 

ауызша  сұрау,

кестелер құрау

1
11.Отбасы әлеуметтануы.

 

баяндама жазу

пікірталас

1
12.Мәдениет әлеуметтануы.

 

ауызша  сұрау,

тест құрастыру

1
13.Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.
анкета толтыру
1
14.Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы.сұхбат алу1
15.Ақпарат өңдеу әдісі мен олардың нәтижелерін талдауанкета жүргізу

 

1
 

                             Барлығы:

 

15сағат

2.7.3 Студенттің оқытушының жетекшілігімен бірге өзіндік атқаратын жұмыс  

         тақырыптары    (СОӨЖ)                                                                                                                  

Студенттің оқытушымен бірге өзіндік жұмыс тақырыптары

Тақырып атауыӨткізу

 түрі

Сағат

саны

1.Әлеуметтану ғылым ретіндеКеңес беру және бекітілген тақырыптар2
2.Әлеуметтік білімнің құрылымы. Макро және микро әлеуметтануКеңес беру және бекітілген2
3.Әлемдік әлеуметтанудың институционализа-циялануы. XX ғ. әлеуметтануыКеңес беру және бекітілген2
4.Қоғам әлеуметтік жүйе ретіндеКеңес беру және бекітілген2
5.Әлеуметтік институттар , оның даму типологиясы

 

Кеңес беру және бекітілген2
6.Әлеуметтік стратификация теориясы (М. Вебер, Г. Спенсер, П. Сорокин, Т. Парсонс)Кеңес беру және бекітілген2
7.Қазақстанның әлеуметтік құрылымы- даму перспективаларыКеңес беру және бекітілген2
8.Тұлға және рухани әлем. Тұлғаның девианттық мінез-құлқын анықтау мәселелеріАғымдағы бақылау: Салыстырмалы сұрау2
9.Білім беру концепциясы. Бұқаралық және элитарлық білім беру.

 

Кеңес беру және бекітілген2
10.Саяси өмір және саяси мәдениет мәселесі

 

Кеңес беру және бекітілген2
11.Экономикалық білім, оны зерттеудің өзекті мәселелері.

 

Кеңес беру және бекітілген2
12.Отбасы саясат, оны әлеуметтік қорғау. XX ғ. отбасының дамуы: туу, өлімі және ажырасу көрсеткіштері.

 

Кеңес беру және бекітілген2
13.Қазақстан мәдениетінің дәстүрлі құңдылықтары мен әлеуметтік мәдени рөлі

 

Кеңес беру және бекітілген2
14.Бұқаралық коммуникация механизмдері мен заңдылықтары: контент-талдау және дикурс талдау.Кеңес беру және бекітілген2
15.Ақпарат жинаудың әдістері: сұхбат алу, фокус-топтар, бақылау, эксперимент, құжаттарды талдау, т.б.Ағымдағы бақылау: Салыстырмалы сұрау2
 

                             Барлығы:

 

30сағат

Кеңес беру

Кеңес беру уақыты оқытушының жұмыс кестесіне сәйкестендіріліп жасалады. Сонымен бірге уақыты емтихан немесе сынық алуға 1 күн қалғанда, аралық және қорытында бақылау жұмыстарына кеңес беру білім алушылардың емтихан материалдарын толық игеруін және қандайда бір туындаған сұрақтар төңірегін қамтиды.

Кеңес беру уақытының кестесі

 

Оқытушылардың аты-жөніЛауазымыКеңес беру уақыты
1Рахимжанова Бақыт Хазировнааға оқытушыБейсенбі:11.00-13.00
2Калменова Бакытгүл Тулаққызы

 

аға оқытушыБейсенбі:12.00-14.00
3Мырзахмет Қуаныш  Ермековичаға оқытушыБейсенбі:15.00-17.00

2.8.     Студенттің өзіндік жұмыс тапсырмалары ( СӨЖ)

Тақырып атауыТапсырмаӨткізу түріТапсыру мерзімі
1.Кіріспе. Әлеуметтану – әлеуметтік – гуманитарлық ғылымдар жүйесінде.1. Әлеуметтік білім жүйесіндегі әлеуметтанудың объектісі мен субъектісін қарастыру. Әлеуметтанудың басқа ғылымдармен байланысын ашу.

2. Әлеуметтану тарихының негізгі кезеңдерін – ХХ ғ. әлеуметтану даму кезеңдерімен салыстыру (О.Конт, Г. Спенсер, Т.Парсонс,

Р. Мертон)

(Ш.Уалиханов,А. Құнанбаев, М.Аженов,

Н. Аитов)

Реферат1апта
2.Қоғам – әлеуметтік жүйе ретінде.1. Қоғамды зерттеудегі жүйелі әдіс, әлеуметтік жүйе, әлеуметтік байланыс ұғымын түсіндіру.

2. Қоғамның типтері, белгілері мен даму заңдарын ашу.

3. Қоғамдық прогресс өлшемдері және қарама-қайшылықтар. Қоғамның қызметін түсіндіру.

Реферат дайындау,тест құрастыру.2 апта
3.Әлеуметтік институттар және  әлеуметтік процесстер.1. Әлеуметтік институттың белгілері мен функцияларын көрсету.

2. Әлеуметтік институттар типологиясына таблица құру.

3. Қазақстандағы әлеуметтік процесс ерекшеліктерін қарастыру.

Презентация,

Реферат.

1апта
4.Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация.1. П. Сорокиннің әлеуметтік құрылымы және әлеуметтік мобильділік теориясы.

2.  М.Вебердің әлеуметтік құрылым теориясы.

3. Әлеуметтік стратификация теориясының типологиясы (Т.Парсонс, Э. Гидденс,

С. Липсет, Р.Ротман критерийлері).

Реферат баяндама2 апта
5.Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары.1. Тұлға – әлеуметтік өмірдің субъектісі мен объектісі.

2. З. Фрейд – тұлға туралы теориясы.

3. Тұлғаның әлеуметтік мәртебесі мен рөлдік тұжырымдамасы.

4. Тұлғаның әлеуметтенуі.

Тест және есептер құрастыру2 апта
6.Білім беру әлеуметтануы.1. Білім әлеуметтануының категориялары, объектісі мен пәні (Р.Будон, С. Боуез,

Р. Мак-Джи).

2. Бұқаралық және элитарлық білім концепциясы.

3. Білім беру эффективтілігі және әлеуметтік зерттеу әдісі.

Презентация тест құрастыру2 апта
7.Саяси әлеуметтану.1. Саяси өмір және қоғам. Саяси өмірге қатысуға әлеуметтанулық талдау.

2.Саясат және саяси қызымет.

3. Саясат және мемлекеттік басқару формаларының түрлері.

4. Саяси мәдениет. Саяси өмірдің әлеуметтік механизмдері.

Баяндама реферат. 1 апта
8.Экономикалық әлеуметтануы.1. Экономикалық әлеуметтануының статусы мен ерекшелігі.

2. Экономикалық білімның құрылымы,оның қызметімен сипаттамасы.

3. Еңбек процесіндегі басшының шешімді қабылдауы мен оны орындау шарты.

Баяндама жазу 2 апта
9.Экономикалық білімнің құрылымы. Нарықтық экономиканың әлеуметтік мәселелері.1. Экономикалық  білімнің құрылымы.

2. Экономикалық әлеуметтану – зерттеудің өзекті мәселелері.

3. Экономикалық жүйенің типтері.

Тест құрастыру2 апта
10.Отбасы әлеуметтануы.1. Отбасы құрылымы мен қызметтері.

2. Отбасының өмірлік циклі, отбасы бірлігі.

3.Отбасы құрылымының типтері мен оның жүріс-тұрыс түрлері.

Тест құрастыру1 апта
11.Отбасы және неке әлеуметтануы.1. Отбасылық саясат.

2. Неке мотивтері және ажырасудың себептері.

3. ХХ ғ. отбасының дамуы: туу, өлімі, ажырасу көрсеткіштерінің төмендеуі.

 Реферат жазу,тест құрастыру2 апта
12.Мәдениет әлеуметтануы.1. Мәдениет және әлеуметтану.

2. Мәдениет элементтерінің қызметтері: тіл, тәртіп және нормалар.

3. Субмәдениет және қарсымәдениет ұғымы.

Тест құрастыру1 апта
13.Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.1. Бұқаралық коммуникация әлеуметтануының зерттеу объектісі және категориялары.

2. Бұқаралық мәдениет және коммуникация құралдары.

3. БАҚ зерттеудегі әдістер мен техникалар: контент – талдау және дикурс талдау.

Реферат  жазу2 апта
14.Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы.1.Әлеуметтік ақпарат және оның түрлері.

2. Зерттеу бағдарламасының құрылымы.

3. Ақпарат жинаудың негізгі әдістері: сұхбат, фокус- топтар, бақылау, құжаттарды талдау.

Презентация2 апта
15.Ақпарат өңдеу әдісі мен олардың нәтижелерін талдау.1. Ақпаратты өңдеудің техникалық құралдарын қолдану мен талдау.

2. Сауалнама әдістемесі. Анкета құрастыру ережесі.

Баяндама

 

1 апта
                                         

                                            Барлығы:

 

 

   30 cағат

 

 

 

 

2.10.    Оқыту әдістері.

Әлеуметтану  пәнін нәтижелі оқыту үшін төменде көрсетілгендей әдістер ұсынады:

 1. шағын топтармен жұмыстар жүргізу;
 2. семинар – конференция;
 3. әртүрлі деңгейдегі сұрақтар;
 4. эссе;
 5. дөңгелек стол, пікіралысу;
 6. пікірталас

2.11.Білімдерін бағалау белгілері және ережелері:

2011-2012 оқу жылындағы

2 курс студенттерінің білімінің рейтингілік бағасы

Студенттің білімін бақылаудың әр сатысы 100 балмен бағаланады, яғни 1 балл 1 пайызға сәйкес келіп, 100 пайызға теңеледі.  Білім алушылардың әрбір пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі мына формуламен анықталады:

ЖБ-ЖРБ*0.6+ЖББ+0.4

ЖБ-рейтинглік бағаға рұқсат алу;

ЖББ-жылдық бағалауға рұқсат алу(РБР)пән бойынша білімін жылдық бағалаудың(ЖБ)60% құрайды.

Жылдық қорытынды бағалаудағы баға (ЖББ) пән бойынша білімді  қорытынды бағалау 40% құрайды.

Студенттің рейтингілік бағасы ағымдық (t) және межелік (r) бақылау бағаларынан құралады, ағымдық және межелік бақылаудың орташа арифметикалық қосындысын құрайды

Рейтингілік бағалауға рұқсат алу қорытынды балмен анықталады:

РБР=(АБА*0.3)+(АББ*0.5)+(СӨЖ*0.2), соңы.

АББ – семинар сабақтары мен СОӨЖ орташа бағасы;

РБР -ағымдық бағалаудың орташа бағасы;

СӨЖ – СӨЖ орташа бағасы.

ЖБ-рейтинглік баға

ЖББ –  қорытынды баға

  «95-100» балл, егерде  студент   семестр аралығында пәндердің барлық бағдарлама сұрақтарына терең білімін көрсеткен, тиянақты ағымдағы тапсырманы орындаған оқудағы пәндердің теоретикалық және қолданбалы сұрақтарын өздігінше оқуынан көрінуі, теоретикалық сұрақтарды жалпылау, аналитикалық қабілетінің жоғары деңгейін көрсетуі, негізгі заңдылықтарды білудегі жоғары білімі мен ұғымын білген жағдайда қойылады.

  «75-89» балл, егерде студент нақты пәндерден тақырыптар бойынша жақсы білімін көрсетуі, сонымен қатар, тақырыпқа өздігінше жұмыстар жасауы, аудиторияда өткізетін сабақтың түрлеріндегі семестрлік тапсырмасын тиянақты «өте жақсы» және «жақсы тапсырылуы», бірақ ағымдық семестрде СӨЖ-ге қатысты тақырыптың тапсырмаларын уақытында орындауы және пәндер бойынша семестрлік тапсырмаларды қайтадан тапсырған жағдайда қойылады.

  «50-74» балл , студент СӨЖ және аудиториялық сабақтардың түрлеріндегі сұрақтарды түсінген, пәннің бөлек категорияларымен мазмұнын ашқан, семестрлік тапсырманы қанағаттанарлық бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«0-49» балл, студент пәндер бойынша материалдық білімін төмен деңгейде көрсеткен жағдайда, семестрлік тапсырманы уақытысында тапсырмаған жағдайда қойылады.

Сессияға жіберу рейтингісінің бағасы 50%-дан төмен болған жағдайда қорытынды баға есептелмейді.

          Білім алушылардың білімін бағалау критерийі

Пайыздық көрсеткішӘріптік жүйе бойынша бағаларБалдардың цифрлық эквивалентіДәстүрлі жүйе бойынша бағалау
95-100А4,0Өте жақсы
90-94А-3,67
85-89В+3,33Жақсы
80-84В3,0
75-79В-2,67
70-74С+2,33Қанағаттанарлық
65-69С2,0
60-64С-1,67
55-59D+1,33
50-54D1,0
0-49F0Қанағаттанарлықсыз

 

Қажетті материалды таппадың ба? Онда KazMedic авторларына тапсырыс бер

Социология