Студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқау

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Тақырыбы: Актиномицеттер – актиномикоздар қоздырғыштары. Адамға және жануарларға патогенділігі. Организмде орналасуы. Иммунитеті. Актиномикоздардың зертханалық диагностикасы. Алдын алуы және емдеуі.

Тақырыбы №23: Актиномицеттер – актиномикоздар қоздырғыштары. Адамға және жануарларға патогенділігі. Организмде орналасуы. Иммунитеті. Актиномикоздардың зертханалық диагностикасы. Алдын алуы және емдеуі.

Мақсаты: Актиномицеттердің адам ауруының дамуындағы этиологиялық және патогенетикалық ролі, зертханалық диагностика әдістері, сақтандыру мен емдеу туралы білімін қалыптастыру.                 

Тапсырма:

Актиномицеттердің қасиеттері. Актиномицеттердің тудыратын аурулар, АІИ кезіндегі ролі, зертханалық диагностика әдістері, сақтандыру және емдеу тәсілдері. 

Орындау түрі: Рефератты қорғау, оны талдау, рефератқа пікір жазу.

Орындау критериі:

  • Актиномицеттердің морфологиялық және дақылдық қасиеттері.
  • Актиномицеттер туғызатын аурулар.
  • Актиномицеттердің зертханалық диагностикасы.
  1. Реферат мазмұнының мысал нұсқасы:

Жұмыстың тақырыбы, мақсаты мен міндеті, сұрақтың қазіргі уақыттағы өзектілігі, берілген сұрақты оқудың қажеттілігі мен реферат тақырыбы бойынша оқылған нақты сұрақтардың тізімі. Тұжырымдар мен ұсыныстар. Реферат көлемі 5-8 бет.

Мазмұны кіріспеден және жұмыстың барлық бөлімдерінің аттары мен реттер тізімінен, тұжырым, ұсыныс, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады, әрбір бөлім мен тақырыпшалар басталған жерден бет ретімен белгіленеді.

1-2 беттен тұратын кіріспеде тақырыптың қысқаша негізделуі, рефераттың мақсаты мен міндеті, оның өзектілігі баяндалады.

Әдебиеттерге шолуда (3-5 бет) реферат тақырыбы бойынша жарияланған әдебиеттерге жүйелі түрдегі талдаулар беріледі, студент әртүрлі авторлар анықтаған сұрақтарға өзіндік бағасын береді, реферат тақырыбы бойынша  сұрақты зерттеудің қажеттілігіне қорытынды жасайды. Мәтіндегі қандай да бір әдебиеттерге сілтемелер әдебиеттер тізіміндегі реттік санына сәйкес жақшада санмен белгіленеді.

Тұжырымдар 2-5 пунктен тұрады, олар реферат мәнінен келіп шығуы тиіс және нақты болуы керек.

Әдебиеттер тізімі қатаң түрде алфавиттік ретпен құрастырылады (авторлар тегінен), 5-15 әдебиетті құрайды.

  1. Рефератты баяндаудағы талаптар:

– нақтылық, анықтық және баяндалған материалдың жүйелілігі;

– дәлелдерінің сенімділігі;

– рәсімдеуінің ықшамдығы және нақтылығы, бірдей түсіндірмелердің болуына жол бермеу үшін.

  1. Рефератты рәсімдеуге талаптар: реферат компьютерде 1,5 интервалда А4 форматты қағаздың бір жағына терілген болуы керек, Times New Roman шрифті, шрифт өлшемі 14, жоғары, оң, төменгі жақтары 2 см, сол жағы 3 см.

СӨЖ орындау түрі – рефератқа пікір.

  1. Пікір беруші рефератқа жазбаша пікір береді.
  2. Рефератқа пікір жазу талаптары:

Рефератқа пікір жазуда болу керек: тақырыптың өзектілігі, ұсынылған тақырыптың жаңалығы мен тәжірибелік құндылығы, тұжырымы мен ұсыныстың болуы, мәселені шешу дәрежесі мен жұмыстың аяқталуында дұрыс рәсімделуі, автордың ғылыми әдебиеттермен таныстығы, талқылау тереңдігі мен дәлелдерінің сенімділігі, тұжырымы мен құндылығының сәйкестігі, жұмысты құрастырудың қисындылығы, баяндау грамотность және рәсімдеуінің талапқа сай келуі. Ескертулер мен ұсыныстарды бөліп жазу. Қорытындысында пікір беруші жұмысқа баға береді және рефераттың талапқа сай болуы туралы өзінің ойын келтіреді.   

Тапсыру мерзімі: 35-ші апта 

Бағалау критериі

БаллСӨЖ бағалау критерийлері
96-100

Балл

– мақсаты мен міндеттері нақты құрастырылған, таңдап алынған тақырыпқа сәйкес келеді, жаңалығымен ерекшелінеді;

– мазмұны толығымен таңдалып алынған тақырыпқа сәйкес келеді, зерттеу барысы, оның қорытындыларын баяндау стилі мен формасы талапқа жауап береді;

– жұмыстың құрылымы нақты белгіленген және толығымен дәлелденген;

– жұмыс үлгі ретінде нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жақсы жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін дұрыс табу, маңызды өзектілігін айқындау, өздігімен және творчестволық қорытынды беру қабілетілігі бар екенін көрсетеді;

– автор таңдап алған тақырыпты ашу үшін үлкен тапқырлық және творчестволық көзқарас танытты, зерттеу барысында алынған қорытындылар тұжырымы, ұсыныстары жаңа табыстарға иелігін көрсетеді;

– жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келеді, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданған, ойы-пікірі нақты логикамен түсіндіріледі, қарама-қайшылық тудырмайды;

– реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.);

– зерттеу барысында қорытындылардың тұжырымдары тақырыптың мазмұнына  сәйкес келеді, автордың өзіндік позициясы, ұстанымы бар екенін дәлелдейді, тұжырымдардың жаңа өзгешелігі және ғылыми құндылығы бар;

– рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалған;

– реферат уақытынан бұрын тапсырылған (тапсыратын уақыттан бұрын).

90-95

Балл

– мақсаты мен міндеттері нақты құрастырылған, таңдап алынған тақырыпқа сәйкес келеді, жаңалығымен ерекшелінеді;

– мазмұны толығымен таңдалып алынған тақырыпқа сәйкес келеді, зерттеу барысы, оның қорытындыларын баяндау стилі мен формасы талапқа жауап береді;

– жұмыстың құрылымы нақты белгіленген және толығымен дәлелденген;

– жұмыс үлгі ретінде нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жақсы жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін дұрыс табу, маңызды өзектілігін айқындау, өздігімен және творчестволық қорытынды беру қабілетілігі бар екенін көрсетеді;

– автор таңдап алған тақырыпты ашу үшін үлкен тапқырлық және творчестволық көзқарас танытты, зерттеу барысында алынған қорытындылар тұжырымы, ұсыныстары жаңа табыстарға иелігін көрсетеді;

– жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келеді, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданған, ойы-пікірі нақты логикамен түсіндіріледі, қарама-қайшылық тудырмайды;

– реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.);

– зерттеу барысында қорытындылардың тұжырымдары тақырыптың мазмұнына  сәйкес келеді, автордың өзіндік позициясы, ұстанымы бар екенін дәлелдейді, тұжырымдардың жаңа өзгешелігі және ғылыми құндылығы бар, жасалынған қателіктер дұрыс тұжырым жасауға кедергі жасамайды;

– рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалған;

– реферат уақытылы тапсырылған.

85-89

балл

– құрастырылған мақсаты мен міндеттері таңдап алынған тақырыпқа сәйкес келеді, дегенмен нақтылы көрсетілмеген;

– мазмұны таңдалып алынған тақырыпқа сәйкес келеді, зерттеу барысы, оның қорытындыларын баяндау стилі мен формасы талапқа жауап береді;

– жұмыстың құрылымы маңызды элементтер талқылауында толығымен ұсталынып отырылған;

– жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жақсы жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу, маңызды өзектілігін айқындау, қорытынды беру қабілетілігі бар екенін көрсетеді;

– автор таңдап алған тақырыпты айқындатуын өзі жүргізген, зерттеу барысында алынған қорытындылар тұжырымы, ұсыныстары жаңа табыстарға иелігін көрсетеді;

– жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына сәйкес келеді, үштен астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданған, ойы-пікірі логикамен түсіндіріледі, қарама-қайшылық тудырмайды;

– реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: беске дейін сыпайы өзгертулер, бесеу қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.);

– зерттеу барысында қорытындылардың тұжырымдары тақырыптың мазмұнына  сәйкес келеді, автордың өзіндік позициясы, ұстанымы бар екенін дәлелдейді, жасалынған қателіктер (төрттен аспайды) дұрыс тұжырым жасауға кедергі жасамайды;

– рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 10 пайыздан асады;

– реферат уақытылы тапсырылған.

80-84

Балл

құрастырылған мақсаты мен міндеттері таңдап алынған тақырыпқа сәйкес келеді, дегенмен нақтылы көрсетілмеген;

– мазмұны таңдалып алынған тақырыпқа сәйкес келеді, зерттеу барысы, оның қорытындыларын баяндау стилі мен формасы талапқа жауап береді;

– жұмыстың құрылымы маңызды элементтер талқылауында толығымен ұсталынып отырылған;

– жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жақсы жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу, маңызды өзектілігін айқындау, қорытынды беру қабілетілігі бар екенін көрсетеді;

– автор таңдап алған тақырыпты айқындатуын өзі жүргізген, зерттеу барысында алынған қорытындылар тұжырымы, ұсыныстары жаңа табыстарға иелігін көрсетеді;

– жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына сәйкес келеді, үштен астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданған, ойы-пікірі логикамен түсіндіріледі, қарама-қайшылық тудырмайды;

– реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: алтыға дейін маңызды өзгертулер, алтау қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.);

– зерттеу барысында қорытындылардың тұжырымдары тақырыптың мазмұнына  сәйкес келеді, автордың өзіндік позициясы, ұстанымы бар екенін дәлелдейді, жасалынған қателіктер ( бестен аспайды) дұрыс тұжырым жасауға кедергі жасамайды;

– рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 12 пайыздан асады;

– реферат шектелген уақыттан 2 күн кешіктіріліп тапсырылған.

75-79

Балл

құрастырылған мақсаты мен міндеттері таңдап алынған тақырыпқа сәйкес келеді, дегенмен нақтылы көрсетілмеген;

– мазмұны таңдалып алынған тақырыпқа сәйкес келеді, зерттеу барысы, оның қорытындыларын баяндау стилі мен формасы талапқа жауап береді;

– жұмыстың құрылымы маңызды элементтер талқылауында толығымен ұсталынып отырылған;

– жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жақсы жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу, маңызды өзектілігін айқындау, қорытынды беру қабілетілігі бар екенін көрсетеді;

– автор таңдап алған тақырыпты айқындатуын өзі жүргізген, зерттеу барысында алынған қорытындылар тұжырымы, ұсыныстары жаңа табыстарға иелігін көрсетеді;

– жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына сәйкес келеді, үштен астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданған, ойы-пікірі логикамен түсіндіріледі, қарама-қайшылық тудырмайды;

– реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: жетіге дейін маңызды өзгертулер, жетеу қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.);

– зерттеу барысында қорытындылардың тұжырымдары тақырыптың мазмұнына  сәйкес келеді, автордың өзіндік позициясы, ұстанымы бар екенін дәлелдейді, жасалынған қателіктер ( алтыдан аспайды) дұрыс тұжырым жасауға кедергі жасамайды;

– рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 15 пайыздан асады;

– реферат шектелген уақыттан 1 апта кешіктіріліп тапсырылған.

70-74 балл– жұмыстың мақсаты мен міндеттері қаумақты және нақты емес, тек жалпы сұрақтары таңдалған тақырыптқа сай келеді;

– таңдалған тақырыптың мақмұны жалпылама сақталынады, сонымен қатар, мақсатына жауап беретін материалдан алшақ кетіп қалады, сондықтан берілген қорытындылары нақты емес, жұмыс қиын оқылып қабылданады;

– жұмыстың құрылымы анық берілмеген, толығымен нақтыланбаған;

– жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілетілігі шектелгенін, төмендігін көрсетеді;

– таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және өз бетінше дайындауы фрагменттермен шектелген, жасалған қорытындылары мен тұжырымдары толық емес, өзектілігі және жаңалығы бар;

– жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келмейді, жетіден астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданбаған, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырмайды;

– реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылғанымен қателіктері бар (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: сегізге дейін өзекті өзгертулер, сегіз қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.);

– берілген барлық тұжырымдардың төртеуі жасалынған зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, жалпылама және маңыздылығын көрсетпейтін тұжырымдар көрсетілген және осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді;

– рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 20 пайыздан асады;

– реферат кешіктіріліп тапсырылған, шектелген уақыттан 3 аптаға дейін.

65 -69 баллов– жұмыстың мақсаты мен міндеттері қаумақты және нақты емес, тек жалпы сұрақтары таңдалған тақырыптқа сай келеді;

– таңдалған тақырыптың мақмұны жалпылама сақталынады, сонымен қатар, мақсатына жауап беретін материалдан алшақ кетіп қалады, сондықтан берілген қорытындылары нақты емес, жұмыс қиын оқылып қабылданады;

– жұмыстың құрылымы анық берілмеген, толығымен нақтыланбаған;

– жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілетілігі шектелгенін, төмендігін көрсетеді;

– таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және өз бетінше дайындауы фрагменттермен шектелген, жасалған қорытындылары мен тұжырымдары толық емес, өзектілігі және жаңалығы бар;

– жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келмейді, жетіден астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданбаған, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырмайды;

– реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылғанымен қателіктері бар (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: тоғызға дейін өзекті өзгертулер, тоғыз қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.);

– берілген барлық тұжырымдардың бесеуі жасалынған зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, жалпылама және маңыздылығын көрсетпейтін тұжырымдар көрсетілген және осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді;

– рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 22 пайыздан асады;

– реферат кешіктіріліп тапсырылған, шектелген уақыттан 4 аптаға дейін.

60 – 64 баллов– жұмыстың мақсаты мен міндеттері қаумақты және нақты емес, тек жалпы сұрақтары таңдалған тақырыптқа сай келеді;

– таңдалған тақырыптың мақмұны жалпылама сақталынады, сонымен қатар, мақсатына жауап беретін материалдан алшақ кетіп қалады, сондықтан берілген қорытындылары нақты емес, жұмыс қиын оқылып қабылданады;

– жұмыстың құрылымы анық берілмеген, толығымен нақтыланбаған;

– жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілетілігі шектелгенін, төмендігін көрсетеді;

– таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және өз бетінше дайындауы фрагменттермен шектелген, жасалған қорытындылары мен тұжырымдары толық емес, өзектілігі және жаңалығы бар;

– жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келмейді, жетіден астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданбаған, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырмайды;

– реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылғанымен қателіктері бар (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: онға дейін өзекті өзгертулер, он қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.);

– берілген барлық тұжырымдардың  жасалынған зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, жалпылама және маңыздылығын көрсетпейтін тұжырымдар көрсетілген және осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді;

– рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 24 пайыздан асады;

– реферат кешіктіріліп тапсырылған, шектелген уақыттан 5 аптаға дейін.

55 – 60 баллов– жұмыстың мақсаты мен міндеттері қаумақты және нақты емес, тек жалпы сұрақтары таңдалған тақырыптқа сай келеді;

– таңдалған тақырыптың мақмұны жалпылама сақталынады, сонымен қатар, мақсатына жауап беретін материалдан алшақ кетіп қалады, сондықтан берілген қорытындылары нақты емес, жұмыс қиын оқылып қабылданады;

– жұмыстың құрылымы анық берілмеген, толығымен нақтыланбаған;

– жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілетілігі шектелгенін, төмендігін көрсетеді;

– таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және өз бетінше дайындауы фрагменттермен шектелген, жасалған қорытындылары мен тұжырымдары толық емес, өзектілігі және жаңалығы бар;

– жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келмейді, жетіден астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданбаған, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырмайды;

– реферат талаптарға сай негізделіп құрастырылғанымен қателіктері бар (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: онға дейін өзекті өзгертулер, он қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.);

– берілген барлық тұжырымдардың  жасалынған зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, жалпылама және маңыздылығын көрсетпейтін тұжырымдар көрсетілген және осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді;

– рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 26 пайыздан асады;

– реферат кешіктіріліп тапсырылған, шектелген уақыттан 6 аптаға дейін.

50 – 54 балловжұмыстың мақсаты мен міндеттері қаумақты және нақты емес, тек жалпы сұрақтары таңдалған тақырыптқа сай келеді;

– таңдалған тақырыптың мақмұны жалпылама сақталынады, сонымен қатар, мақсатына жауап беретін материалдан алшақ кетіп қалады, сондықтан берілген қорытындылары нақты емес, жұмыс қиын оқылып қабылданады;

– жұмыстың құрылымы анық берілмеген, толығымен нақтыланбаған;

– жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілетілігі шектелгенін, төмендігін көрсетеді;

– таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және өз бетінше дайындауы фрагменттермен шектелген, жасалған қорытындылары мен тұжырымдары толық емес, өзектілігі және жаңалығы бар;

– жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына толығымен сәйкес келмейді, жетіден астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратының негізгі терминдерін дұрыс қолданбаған, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырмайды;

– реферат қойылған талаптарға сайкес емес қателіктермен безендірілген (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау, әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.);

– берілген тұжырымдардың  жасалынған зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді;

– рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, және осындай кемшіліктер 26 пайыздан асады;

– реферат кешіктіріліп тапсырылған, шектелген уақыттан 7 аптаға дейін.

21 – 49 баллов– мақсаты мен міндеттері толығымен ажыратылмаған, түсініксіз берілген, негізінен белгілеген тақырыпқа және жұмыс мазмұнына сәйкес келмейді;

– ұсынған тақырыптың мазмұны толығымен сәйкес келмейді, тақырыптың мақсатынан аластайтын көптеген материалдар келтірілген, автордың зерттеу бағытын баяндайтын стилі мен формасы жұмыстың қорытындысын қабылдау және бағалауына қиындықтар тудырады;

– жұмыстың құрылымы толығымен көрсетілмеген, оны дәлелдейтін белгілер жоқ;

– жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілеті өте төмендігін көрсетеді;

– таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және де олардың материалы бұрмаланып, қателіктермен көрсетілген, берілген қорытындылары мен тұжырымдарының өзектілігі және жаңалығы байқалмайды;

– жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына сәйкес келмейді, оңнан астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратын қолданғанда қателіктер (бестен көп) жіберу, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырады;

– реферат талаптарға сай құрастырылмаған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: жетіден астам сыпайы өзгертулер, тоғыздай қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.);

– берілген барлық тұжырымдар зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, жалпылама және маңыздылығын көрсетпейтін тұжырымдар көрсетілген, осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді;

– рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, осындай кемшіліктер 30 пайыздан асады;

– реферат тапсыру уақытынан кейін 8 аптадан астам кешіктіріліп тапсырылған.

1 – 20 баллов– мақсаты мен міндеттері толығымен ажыратылмаған, түсініксіз берілген, негізінен белгілеген тақырыпқа және жұмыс мазмұнына сәйкес келмейді;

– ұсынған тақырыптың мазмұны толығымен сәйкес келмейді, тақырыптың мақсатынан аластайтын көптеген материалдар келтірілген, автордың зерттеу бағытын баяндайтын стилі мен формасы жұмыстың қорытындысын қабылдау және бағалауына қиындықтар тудырады;

– жұмыстың құрылымы толығымен көрсетілмеген, оны дәлелдейтін белгілер жоқ;

– жұмыс нормативті құжаттармен, ғылыми және оқу әдебиетімен жұмыс істеу, олардан зерттелетін мәселенін контекстін табу қабілеті өте төмендігін көрсетеді;

– таңдап алған тақырыпты айқындайтын мәселесі басқа зерттелушілердің ой-өрістеріне сүйенген, және де олардың материалы бұрмаланып, қателіктермен көрсетілген, берілген қорытындылары мен тұжырымдарының өзектілігі және жаңалығы байқалмайды;

– жазылу стилі орындалған жұмыстың бағытына сәйкес келмейді, оңнан астам қателіктер (дұрыс емес тұжырымдар) бар, түсіндіру аппаратын қолданғанда қателіктер (бестен көп) жіберу, ойы-пікірі қарама-қайшылық тудырады;

– реферат талаптарға сай құрастырылмаған (яғни, қосымшаларға сүйену, библиография, техникалық талаптарын орындау және т.б.), рұқсат беріледі: жетіден астам сыпайы өзгертулер, тоғыздай қателіктер (әріптерді дұрыс термеу, рефератты дұрыс безендірмеу және т.б.);

– берілген барлық тұжырымдар зерттеу мазмұнына сәйкес келмейді, жалпылама және маңыздылығын көрсетпейтін тұжырымдар көрсетілген, осындай тұжырымдар автордың өздігімен зерттеу жұмысын жүргізбегенін көрсетеді;

– рефераттың көлемі талаптарға сай дайындалмаған, осындай кемшіліктер 35 пайыздан асады;

– реферат тапсыру уақытынан кейін 10 аптадан астам кешіктіріліп тапсырылған.

0–    реферат тапсырылмаған немесе 11 аптадан астам уақыттан соң кешіктіріліп тапсырылған.

Бақылау: рефератты қорғау, рефератқа пікір беру, тесттерге жауап беру.

Қажетті материалды таппадың ба? Онда KazMedic авторларына тапсырыс бер

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқау

error: Материал көшіруге болмайды!