Психология ғылымы сұрақ-жауап

 1. Психология ғылымының міндеті қандай? – Психологиялық құбылыстардың объективті заңдарын ашу.
 2. «Псюхе» сөзінің грек тілінен аударғандағы мағынасы қандай?// +жан//
 3. Психология нені зерттейді?// +сананың, әрекеттің механизмдерін//
 4. Ғылыми психология қай ғасырда пайда болды?// +19 ғ//
 5. Психология ғылымының объектісі не?// +жан//
 6. Зейіннің физиологиялық негізі – доминанта принципін ашқан ғалым кім?// +Ухтомский//
 7. Астар санаға немесе бейсананалыққа байланысты психологиялық теорияның негізін қалаушы кім// +Фрейд//
 8. Кім алғашқы рет темпераменттің физиологиялық негізін ғылыми тұрғыдан дәлелдеді?// +Павлов
 9. Стресс жайлы ілімнің негізін салушы кім?// +Селье//
 10. Темперамент түрлерінің көрінуі, жүйкеде қалыптасатын тұрақты қозу мен тежелу процестеріне байланысты екенін дәлелдеген қандай ғалым?// +Павлов//
 11. Психикалық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым:// +психология//
 12. Астеник типті тұлғалардың басты мінез белгісі қандай?// +тұйық, ойшыл//
 13. Анализ және синтез бұл:// +ой тәсілдері//
 14. Зейін тұрақтылығын күшейтуші қандай фактор?// +ақыл-ой//
 15. Түйсіктерді жіктеудің жүйелі генетикалық және құрылым күрделілігі принциптерін ашқан психолог, ғалым кім?// +Лурия//
 16. Түйсік пайда етуші тітіркендіргіш әсердің ең аз мөлшері// +абсолютті табалдырық//
 17. Қабылдаудың жеке адамның психикалық өміріне, оның тұлғалық ерекшеліктеріне тәуелдік қасиеті бұл:// +апперцепция//
 18. Доминанта жайлы ілімнің негізін кім қалады:// +Ухтомский//
 19. Адамның қажеттіліктер иерархиясы теориясын ұсынған гуманистік теория өкілі:// +Маслоу//
 20. Кіші топта ең төменгі сандық шек қандай:// +2-3 адам //
 21. Флегматикке тән қандай касиеттер?// +байсалды,ұстамды//
 22. Жылдам, тез әсерленгіш, жалындап атып тұратын жауынгер тип бұл:// +холерик//
 23. «Темперамент» сөзінің шығу тегі қандай?// +«Красис» деген грек сөзі//
 24. Сезімтал, әлсіз тип бұл:// +меланхолик//
 25. Адам психикасындағы жоғары деңгейдегі бейнелеу дегеніміз бұл:// +адам санасы//
 26. Ауыспалы кейіпті, ұстамсыз адам дегеніміз бұл:// +холерик//
 27. Ұстамды, белсенді әрекет иесі бұл:// +сангвиник//
 28. Кіші топта ең жоғары сандық шек қандай:// +20-30 адам//
 29. Экстраверт және интроверт типологиясын ұсынған автор:// +Юнг//
 30. А.Маслоу ұстанған психологиялық бағыт қандай// +гуманистік//
 31. Жеке адамның табиғи психологиялық қасиеті қандай?// +темперамент//
 32. Сезімтал, әлсіз тип дегеніміз бұл:// +меланхолик//
 33. Флегматик дегеніміз бұл:// +ұстамды, байсалды//
 34. Мінез құбылысын зеттеуші психология саласы қандай?// +характерология//
 35. Қоғамдық қызметке бағытталған әректтер жиынтығы дегеніміз бұл:// +еңбек//
 36. Әрекеттің орындалу барысында сана аймағынан шығып, өздігінен орындалуы бұл// +автоматтану//
 37. И. П. Павловтың психология ғылымына қосқан жаңалығы қандай?//

+Шартты рефлекстер жөніндегі теория

 1. Психоаналитикалық бағыттың негізін салушы:// +Фрейд//
 2. Психиканың адамға тән ерекшеліктері мен сананың пайда болуын ғылыми тұрғыдан зерттеуге негіз болған принцип бұл:// +детерменистік//
 3. Қабылдау қандай бейнелеу формаларына кіреді:// +психикалық процесс//
 4. Қабылдау деген не?// +заттар мен құбылыстардың тұтас бейнеленуі//
 5. Қай ғалым психологияны адам санасын зерттейтін ғылым деп қарастырды?// +Фрейд//
 6. Қоршаған адамдармен қарым-қатынасқа жеңіл түсе алатын адамды қалай атайды:// +экстраверт//
 7. Ерік ұғымының тарихи сипатқа ие екенідігі дәлелдеген ғалым:// +Тульчинский//
 8. Қанағаттанбаушылық сезімінен болатын көңіл күйзелісі бұл:// +фрустрация//
 9. Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған психикалық үрдіс бұл:// +Ойлау
 10. Адамның танымдық жақтарын кеңейтуші психикалық әрекет бұл:// +ойлау
 11. Қиял дегеніміз не?// +болар нәтижені бейнелеу//
 12. Адам психикасының ең жоғары дамыған формасы қалай аталады?// +адам санасы//
 13. Мақсатқа тәуелді зейіннің түрі бұл:// +ырықты зейін//
 14. Тұқым қуалаушылық механизмдердің адамның мінез-құлқына әсер етуін зерттейтін пән бұл:// +генетикалық психология
 15. Тұлғаның қорғаныс механизміне қайсын жатқызамыз?// +идентификация//
 16. Сыртқы нақты іс-әрекеттің саналық ішкі әрекетке айналуы:// +интериоризация//
 17. А.Маслоу ұсынған мотивтер тобынан орын таппаған қажетсіну түрі бұл:// +қоғамдық//
 18. Адамның білген нәрсесін уақытынде есіне түсіре алмауын қалай атаймыз:// +амнезия//
 19. Дара адамның өзін басқа адамдармен теңестіре алу қабілеті бұл:// +идентификация//
 20. Қысқа уақытқа созылған қатты байқалатын эмоциялық күй бұл:// +аффект//
 21. Адамның танымдық қасиеттеріне кедергі болып, оны күйзеліске келтіретін психологиялық құбылыс бұл:// +фрустрация//
 22. Ырықсыз зейіннің туындау себебі неге байланысты?// +адам мақсатына тәуелсіз//
 23. Синестезия құбылысының мәні бұл:// +қосарлану
 24. Бейнелі және эмоционалды еске қабілетті жан иесі// +адам да, жануар да//
 25. Жекеден жалпыға өтудегі ойлау процесінің қызметі қандай?// +мәнді байланыстарды біріктіру//
 26. Бірнеше пікірден жаңа пікір шығаратын ойлау формасы бұл:// +ой қорытындысы//
 27. Пікір дегеніміз бұл:// +бір нәрсе жөнінде мақұлдау, не теріске шығару//
 28. Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық, психологиялық әрекет дегеніміз бұл:// +ойлау
 29. Ойлау процесінің басты міндеті қандай?// +заңдылқтарды ашу//
 30. Cинтез дегеніміз бұл:// +әр қилы қасиеттер мен әрекеттерді тұтас бірлікке келтіру//
 31. Эмоция дегеніміз бұл:// +болмысқа қатынасты білдіретін ішкі толғаныс//
 32. Таным процесін жүзеге асыратын және мәселені тиімді шешуге мүмкіндік беретін қабілет бұл:// +интеллект//
 33. Адаптация дегеніміз не?// +тітіркендіргіштер әсерінен анализаторлардың сезімділігінің өзгеруі//
 34. Саналы іс-әрекеттің бірінші формасы қалай аталады?//+болжастыру//
 35. Сана қалыптасуының негізгі себебі не?// +қоршаған орта//
 36. Тұлғаның туа пайда болатын жеке-дара ерекшеліктеріне не жатады?// +темперамент//
 37. Тұлға қандай процесс барысында қалыптасады?// +іс-әрекет//
 38. Тұлға құрылымына енетін құбылыс бұл:// +бағыттылық//
 39. Түрлі іс-әрекетті орындауыға қажет және сол істің тиімді нәтижесін қамтамасыз ететін жеке адам сапасы бұл:// +қабілет//
 40. Көрнекі-бейнелік ойлау не нәрсеге сүйенеді?// +елестер мен бейнелерге//
 41. Адамдар қабілетіндегі айырмашылықтар қай уақытта байқалады// +нәтижеде//
 42. Адам қабілетінің ерекше даралық сипатын көрсететін психологиялық құбылыс бұл:// +талант//
 43. Таланттың оянуы неге тәуелді болады?// +қоғамдық болмысқа//
 44. Данышпандық мәні бұл:// +ең жоғары шығармашылық//
 45. Адамды жаңа идеяларға жетектеп оларды іске асыруға ынталандыратын психологиялық кейіп бұл:// +шабыт//
 46. Қабілеттер ненің негізінде қалыптасады?// +табиғи нышандардың //
 47. Идеялар мен үміттердің орындалмай, көңілдің қалуы қалай аталады?// +фрустрация//
 48. Адамнан жүйке-психикалық күштерін жинауды және күшенуді талап ететін, экстремалды жағдайда пайда болатын эмоционалды күй қалай аталады?// +стресс//
 49. Қимыл әрекеттің баяулығынан және қоршаған ортаға қызығушылықтың төмендеуінен көрінетін жағымсыз эмоционалды жағдай қалай аталады?// +депрессия//
 50. Үміттердің күйреуінен және сәтсіздіктерде пайда болатын эмоционалды қалып қалай аталады?// +фрустрация//
 51. Тұлғаның өзін, өз мүмкіндіктері мен қажеттерін бағалауы бұл:// +өзін-өзі бағалау//
 52. Жеке адамаралық қатынастар қоғамдық және тұлғалық маңызды іс-әрекеттерге негізделіп құрылған топ бұл:// +ұжым//
 53. Табиғи топ дегеніміз бұл:// +отбасы//
 54. Іс-әрекет пен қарым-қатынас барысында индивидпен меңгерілетін жүйелі әлеуметтік сапа бұл:// +тұлға//
 55. Эстетикалық сезім деген не?// +әдемілікті сезіну//
 56. Есте қалатын материалдың, мәндiк байланыстарын анықтауға негiзделген естің түрi қандай?// +логикалық//
 57. Аналогия дегеніміз не?// +ұқсастық бойынша ой қорытындысы//
 58. Темперамент түрлерін анықтауда Павлов қандай факторды негізге алды?// +жүйке процестері//
 59. Жеке адамның әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасуының биологиялық негізін танытатын психологиялық қасиет бұл:// +темперамент//
 60. Сангвиник темпераментінің жүйкелік сипаты қандай?// +күшті, қозуы мен тежелу теңдей, қозғалмалы//
 61. Жеке адамның өзіне тән қылық әрекетінде, тіл қатынасында тұрақты қалыптасатын дара ерекшеліктер жиынтығы бұл:// +мінез//
 62. Ерікті зейіннің пайда болуына не әсер етеді?// +мақсат қою және ерік-жігер байқауы//
 63. Адам санасының негізгі қызметі қандай?// +терең заңдылықтарды тану
 64. Шартсыз рефлекстерді іске асыратын ми бөлігі бұл:// +ми қабығының төменгі жүйелері//
 65. Кері индукция нәтижесі бұл:// +тежелу//
 66. Интелект дамуында оқудың, әлеуметтік қоғамдық фактордың маңызын жоққа шығарған қандай психологиялық бағыт?// +генетикалық//
 67. Саналы іс-әрекеттің автоматты түрде орындалуы бұл:// +дағды//
 68. Адам санасыдағы ойлар мен бейнелерге бағытталатын зейін түрі бұл:// +интеллектуалды//
 69. Есте сақтау процесстері// +есте қалдыру, қайта жаңғырту, ұмыту
 70. Ырықты зейін себептерінің бірі бұл:// +әлеуметтік//
 71. Үйреншікті зейіннің ырықты зейіннен айырмашылығы неде// +бұрынғы тәжірибемен орайлас//
 72. Адам зейінінің жануарлар зейінінен басты ерекшелігі бұл:// +бағдарлы басқару//
 73. Қоршаған ортаның өзгермелі күрделі жағдайында жылдам бағыт-бағдар табуға мүмкіндік беретін зейін қасиеті бұл:// +ауысуы//
 74. Сырттан келіп жатқан ақпараттарды топтап, жіктеуге қажет зейіннің қасиеті бұл:// +зейін көлемі//
 75. Адамның ұзақ уақыт аралығында өз зейіні мен назарын нақты затқа бағыттай алмауын танытатын психологиялық құбылыс бұл:// +зейін шашыраңқылығы//
 76. Қоршаған дүниені заттай тануға ықпал ететін қабылдаудың қандай қасиеті?// +мағыналық//
 77. Ес процесінің мәні бұл:// +өткен тәжірибе бейнесін жаңғырту//
 78. Үстемелі ақыл-ой қызметімен және жоғары еңбек нәтижесімен ерекшеленетін зейін түрі бұл:// +үйреншікті зейін//
 79. Есте қалдырудың бастапқы формасы қандай?// +ырықсыз есте қалдыру//
 80. Механикалық есте қалдырудың негізі дегеніміз бұл:// +өзгерісіз қайталау//
 81. Ойлаудың басты міндеті қандай?// +заңдылықтарды ашу//
 82. Дедуктивті әдіс дегеніміз бұл:// +жалпы ережеден жеке пікірге келу//
 83. Логикалық ойлаудың ерекшелігі бұл:// +объективті шындыққа сай//
 84. Заттар мен құбылыстарды ортақ және мәнді белгілеріне орай ойда біріктіру дегеніміз бұл:// +жалпылау//
 85. Ұзақ мерзімді естің мәні бұл:// +ұзақ уақытта ақпаратты есте сақтау//
 86. Түйсік қандай психикалық формаға жатады?// +психикалық процесстер//
 87. Тұжырым немесе ой қорытындысы деген не?// +бірнеше пікірлер негізінде белгілі бір қорытынды жасау//
 88. Шартты рефлекс дегеніміз не?// +жүре пайда болатын рефлекс//
 89. Иллюзия дегеніміз не?// +түрлі анализатор іс-әрекетіндегі қателіктер//
 90. Анализ және синтез дегеніміз бұл:// +ой тәсілдері//
 91. Адамзат тәжірибесін табысты игеруге мүмкіндік беруші психологиялық қасиет бұл:// +қабілет//
 92. Тұлғаның тұрақты, дара әлеуметтік ерешеліктерінің жиынтығы дегеніміз бұл:// +мінез//
 93. Адамның нақты іс-әрекетті нәтижелі орындауға мүмкіндік беретін қасиет қалай аталады?// +бейімділік//
 94. Шамданғыш, ұнамсыз эмоциялары басым мінез типі қандай?// +икемі кем, конфликті//
 95. Адам мінезінің белгілі түрде қалыптасуына себепші фактор бұл:// +дүниеге қатынас//
 96. Адам сезімдерінің әр түрлі деңгейде дамуының түпкі себебі неден?// +мінез ықпалы//
 97. Мінезсіздіктің түпкі себебі бұл:// +еріксіздік//
 98. Қарым-қатынастың әлеуметтік қызметпен, белгілі бір уақытпен, формамен қамтамасыз етілетін түрі бұл:// +ресми қарым-қатынас//
 99. Қарым-қатынаста тепе-теңдікті талап ететін әрекет түрі бұл:// +демократиялық//
 100. Адаммен психологиялық қарым-қатынас орнату мақсатында және алғашқы ақпарат жинаумен байланысты әдіс қалай аталады?// +әңгімелесу әдісі//
 101. Психикалық процестерге қайсысы жатады:// +түйсік//
 102. Темперамент дегеніміз бұл:// +нерв жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің бірі//
 103. Тұлғаның тұрақты, дара әлеуметтік ерекшеліктерінің жиынтығы бұл:// +мінез//
 104. Ес дегеніміз не?// +қайта жаңғырту//
 105. Ой операцияларына жатпайтын психикалық құбылыс бұл:// +киял//
 106. Кейбір адамдардың арнайы оқып үйренбей-ақ күрделі қызметтерді атқара алуының себебі неден?// +қабілеттен//
 107. Мінездің қатаң, күшті әрі табанды болуының негізі бұл:// +ерік//
 108. Холерикке тән мінез бітісі қандай?// +жүректілік//
 109. Мінез дамуына негіз болар психологиялық қасиет бұл:// +темперамент//
 110. Жеке адам санасының дамуы неге тәуелді?// +қоғамдық-тарихи шарттарға//
 111. Сана деректерін, заңдылықтарын және механизмдерін зерттейтін ғылым бұл:// +психология//
 112. Психикалық кемелденудің әрбір жаңа жетістігі неге тәуелді болады?// +интеллектке//
 113. Адам санасының негізгі қызметі қандай?// +терең заңдылықтарды тану
 114. Шартты рефлекстердің жасалуынан мида түзілетін физиологиялық процесс бұл:// +уақытша байланыстар//
 115. Сананың негізі қайдан пайда болған?// +еңбек пен қоғамдық қатынастан//
 116. Ырықсыз зейіннің туындау негізі бұл:// +адам мақсатына тәуелсіз//
 117. Интелект дамуында оқудың, әлеуметтік, қоғамдық фактордың маңызын жоққа шығарған психологиялық бағыт бұл:// +генетикалық//
 118. Ой-сананы қажетсіз объекттерден ауыстыра алуға байланысты психикалық процесс бұл:// +зейін//
 119. Сананың белгілі бір қажет объектіге бағытталуы дегеніміз бұл://

+Зейін қою//

 1. Ырықты зейіннің басты қызметі қандай?// +психикалық процесті белсенді реттеу//
 2. Іс-әрекет мақсатына байланысты ес түрі қандай болады?// +ырықты//
 3. Адамның ойлау қабілетіне қатысы жоқ әрекетті көрсет// +кездейсоқ құбылыстарды теру
 4. Адамның мақсатқа орай кедергілерді жеңуімен, өз қылық әрекеттерін қолдап, реттей білу қасиеті бұл:// +ерік//
 5. Өзіндік сана дегеніміз не?// +индивидтің өзі туралы салыстырмалы тұрақты, саналы елестетулер жүйесі//
 6. Зейіннің өз ауқымында бір уақытта бірнеше, әртүрлі нысандарды ұстай алу қасиеті қандай?// +бөлінуі//
 7. Сезім мүшелерінің тітіркендіргіштерге біртіндеп икемделуі бұл:// +адаптация//
 8. Қабылдаудың жеке адамның психикалық өміріне, оның тұлғалық тәжірибесіне тәуелдік қасиеті бұл:// +апперцепция//
 9. Жаңа ғана болып өткен оқиғаны есте қалдыру, бекіту және қайта жаңғырту үшін қандай ес формасы қажет?// +қысқа мерзімді ес//
 10. Жеке адамға көңіл-күй күйзелістері жағдайында, өзінің кісілік дәрежесін сақтап қалуға жәрдемдесетін қандай құбылыс?// +психикалық қорғаныс механизмдері//
 11. Адамның қоршаған дүниеге қатынасынан болатын психологиялық толғаныс құбылысы дегеніміз бұл:// +сезім//
 12. Еріктік қылықтың басты көрсеткіші не?// +саналы әрекет//
 13. Көзделген мақсат нәтижесінен соң келетін еріктік әрекет кезеңі:// +бағалау//
 14. Өз іс-әрекетінің нәтижесімен қанағаттанушылығынан көрінетін сезім түрі бұл:// +практикалық сезім//
 15. Ерік немен шартталады?// +ми әрекетімен және қоғамдық-тарихи жағдайлармен//
 16. Зейіннің іске қосылуын қамтамасыз ететін организм қасиеті бұл:// +бағдарлаушы рефлекс//
 17. Арнайы есте қалдыру, не еске түсіру мақсаты болмаған психикалық үрдіс бұл:// +ырықсыз//
 18. Индивидтің іс-әрекет және қарым-қатынаста ие болған жүйелі әлеуметтік қасиеті қалай аталады?// +жеке адам//
 19. Индивидтің сұрақтар жүйесіне ауызша немесе жазбаша жауаптарды талдауы және жинақтауы бұл:// +сауалнама
 20. Сананың бір объектіге шоғырлану деңгейі бұл:// +зейіннің тұрақтылығы//
 21. Жеке адамға көңіл-күй күйзелістері жағдайында өзінің қалыпты күйін сақтап қалуға жәрдемдесетін құбылыс бұл:// +психикалық қорғаныс//
 22. Адамның мақсатқа орай кедергілері жеңуі мен өз қылық әрекеттерін қолдап, реттей білу қасиеті қалай аталады?// +ерік//
 23. Анкеттеу және интервью бұл:// +индивидтің сұрақтар жүйесіне жазбаша талдау және ауызша пікір білдіруі//
 24. Психологияға рефлекс және сана категорияларын енгізген Декарт тұжырымы бұл:// +жан мен тән өзара тәуелсіз//
 25. Жеке адамды танып білуге онша қажет емес фактор бұл:// +нәсілдік белгілер//
 26. Адамның жоғары инабатты, жасампаздық өмірінің негізі:// +әлеуметтік құнды салт бағыттар//
 27. Саналы сезуге келмейтін бірақ адам әрекет қылығына қозғау беретін күштер бұл:// +мотив//
 28. Жеке адамның өз «меніне» сәйкес болу дәрежесін кемітуші фактор бұл:// +басқалар бағамына тәуелді болуы
 29. Адам өмірін құнсыздандыратын себеп бұл:// +мезеттік ықпалдарға тәуелділік//
 30. Интерорецептивті түйсіктер қызметі бұл:// +организмнің ішкі процестер жөніндегі ақпараттар жеткізу//
 31. Музыкалық шығарманы дауыспен қайталай алмаса да, бимен көрсету шеберлігіне негіз болатын естің түрі бұл:// +қозғалысты ес//
 32. Адам санасының пайда болуында шешуші рөл атқаратын не?// +еңбек//
 33. Сана немен анықталады?// +адамзаттың қоғамдық-тарихи дамуының сипатымен//
 34. Түйсік қайсысына жатады:// +психикалық процестер//
 35. Адамның мақсатқа орай кедергілерді жеңуі мен өз қылық әрекеттерін қолдап, реттей білу қасиеті бұл:// +ерік//
 36. Еріктік іс-әрекетте қандай кезең ең маңызды болып табылады?// +мақсатты саналау//
 37. Күрделі сезім дегеніміз бұл:// +моральдық//
 38. Қажеттіліктің толық қанағаттандырылуына байланысты туындайтын сезім түрі бұл:// +қуаныш//
 39. Өзара сыйластық жайлаған ортадағы қатынас түрі бұл:// +үйлесімді//
 40. Адамаралық қатынастардың тұрақтала бастауы қай кезеңнен басталады?// +бозбалалық шақта//
 41. Ара қатынастардың орнығуына кедергі келтіретін қандай қасиет?// +сенімсіздік//
 42. Адамдардың еңбек барсында әдіс-тәсіл, идея, болжамдарымен бөлісіп, алмасу құралы бұл:// +тіл//
 43. Адамның танымдық әрекетіне жатпайтын психологиялық категория бұл:// +сезім//
 44. Психология саласында экспериментті тұңғыш енгізген неміс ғұламасы кім:// +В.Вундт
 45. Бір адамды екінші бір адамнан ажыратуға негіз болатын ең маңызды, ең тұрлаулы ерекшеліктер қалай аталады:// +психикалық қасиеттер//
 46. Психологияда адамның психикалық ерекшеліктерді зерттейтін әдістерді табыңыз:// +негізгі және қосалқы әдіс//
 47. Орыс психологы Н.Ланге (1858-1921) эксперимент әдісімен қандай процестерге зерттеу жүргізді:// +зейін мен қабылдау//
 48. Психикалық процестердің пайда болу шапшаңдығын өлшейтін құрал қалай аталды:// +Хроноскоп//
 49. Орыс психологы А.Ф.Лазурский психологияға тұңғыш енгізген эксперимент түрі:// +Табиғи
 50. Арнаулы әдістер қолдану арқылы жаттап алудың тездігін мен дәлдігін, ұмытудың жылдамдығын өлшенетін зерттеу әдістері:// +Лабораториялық//
 51. Адамның іс-әрекетінің нәтижесін, даму жолын күнделік, анкета , хаттар т.б. арқылы зерттеу әдісі:// +Қосалқы//
 52. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды белсенділікпен танып, білуге бағытталған адамның біршама тұрақты жеке ерекшелігінің бір көрінісі қалай аталады:// +Қызығу//
 53. Сезім мүшелерінің өте әлсіз тітіркендіргіштерді түйсіне алуы:// +абсолюттік сезгіштік//
 54. Сенсибилизация дегеніміз:// +сезгіштіктің тек артуын ғана көрсететін құбылыс//
 55. Тітіркендіргіштердің әсерінің тоқталғанына қарамай, аз ғана уақыт болса да, түйсіктің өз күшінде қалатын кездерін қалай аталады:// +эйдетикалық ес//
 56. «Психофизикалық заңын» зерттеген XIX ғасырдың орта шенінде өмір сүрген неміс ғалымдары:// +Э.Вебер, С.Фехнер//
 57. «Инстинкт» деген гректің сөзі қазақша қандай мағынаны білдіреді:// +соқыр сезім//
 58. И.П.Павловтың ілімі бойынша, инстинк бұл…:// +шартсыз рефлекс//
 59. А.Н.Леонтьев санаға қай еңбегінде жан-жақты сипаттама берді://

+«Іс-әрекет.Сана.Жеке тұлға»//

 1. Жүйке үрдістерінің индукциясы заңын негіздеген ғалым:// +И.П.Павлов//
 2. Америка психологі У.Джемс және дат ғалымы К.Ланге ұсынған теория:// +эмоциялардың шығуы және органикалық үрдістердің байланысы//
 3. Таң қалу сезімі дәлелдеуді іздестіруге, өзіміздің ойымызды негіздеуге, пайда болған сұрақтарға дұрыс жауаптарын табуға итермелейтін сезім түрі:// +интеллектуалдық//
 4. Қабылдаудың жеке тұлғаның ерекшеліктеріне, оның өткен тәжірибесіне , мамандығына, қызығуына тәуелдігі:// +апперцепция
 5. Өзіндік ерекшеліктері мен қызметіне қарай сөйлеу түрлерін атаңыз:// +ішкі және сыртқы//
 6. Жалпы пікірлерден жеке пікірлерге көшудің , жалпы заңдылықтар мен ережелерді білу негізінде жекеленген деректер мен құбылыстарды пайымдаудың тәсілі:// +дедукция//
 7. Психикалық үрдістерінің ерекше қосылуы, бұл ерекше сапа, жалпы адам психикасының қоғамдық-тарихи себепшісі:// +Сана//
 8. Сананың бұзылуы:// +Кома//
 9. Обьективті шындықты бейнелеудегі ми қызметіне байланысты ғылым:// +Психология//
 10. Қозу табалдырығының күрт жоғарылауынан болатын сананың бұзылуының ғылыми аты:// +Есеңгіреу//
 11. Бір мерзімнің оқиғаларын толығынан естен шығуы:// +Амнезия//
 12. Сананың дамуы сыртқы ортадан тәуелді болып отырады дейтін түсінікті ғылымда қандай принцип деп атайды:// +Детерминистік//
 13. Ойлау үрдісіне көмектесетін жағдайлар мен себептердің қосындысы:// +Интуиция//
 14. Айналадағы шындықты бұрмалау, алдану түрінде қабылдау:// +Иллюзия//
 15. Қиындықтарды жеңетін саналы, бағытталған психикалық белсенділікті психологияда не деп атайды:// +Ерік//
 16. «Мидың рефлекстері» еңбегінің авторы:// +И.М.Сеченов//
 17. Жалған қабылдаулар мен шындықта жоқ нәрселерді бейнелеу:// +Галлюцинация//
 18. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды белсенділікпен танып, білуге бағытталған адамның біршама тұрақты жеке ерекшеліктерінің көрінісі:// +Қызығу//
 19. Зейіннің бұзылуы:// +Алаңғасарлық//
 20. Қысқа мерзімді қарқынды эмоция:// +Аффект//
 21. Барлық сезім мен рефлекстер болмағандағы сананың толық жойылуы:// +Кома//
 22. Санадағы қозу, тежелу процестері негізінде рефлекстерді зерттеген ғалым:// +И.П.Павлов//
 23. Психикалық процестер дегеніміз:// +сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы бейнелері//
 24. Адамның өзіне жаңа міндеттер қоя білуі, басқа адамның көмегінсіз бұл міндеттерді өзінің айырықша әдістерімен шеше білуі:// +ойлау дербестігі//
 25. Апперцепция кандай психикалық процеске жатады: +Қабылдау//
 26. Галлюционация дегеніміз не:// +жалған қабылдау//
 27. Аффект жағдайында адам қандай қабілеттерін басқара алмай қалуы мүмкін:// +елестету және ойлау//
 28. Еріктің қозғалыстарды орындауы дегеніміз:// +еріктің ең қарапайым түрде сыртқа шығуы//
 29. Психоанализ немесе фрейдизмнің негізін қалаған ғалым://

+З. Фрейд//

 1. Тұлға дамуының кезеңдерін зерттеген:// +Э.Эриксон//
 2. Зейінді қалай тексереді:// +бірдей бейнелері бар кесте арқылы//
 3. Адамның санасының қоршаған ортаға белгілі заттар мен құбылыстарға белсенді бағытталуы қалай аталады:// +Зейін//
 4. Референттік топ дегеніміз не:// +көп топтарға қатыса отырып, бір ғана топты таңдауы//
 5. Көңіл, аффект қандай эмоцияларға жатады:// +күрделі//
 6. Ақыл-ой сезімі адамның таным әрекетімен байланысты болатын термин:// +интеллект//
 7. Сөйлеу дегеніміз не:// +үлкен ми сыңарларының анализдік, синтездік нәтижесін тіл арқылы жеткізу//
 8. Есте сактаудың бұзылу түрін көрсетіңіз:// +амнезия //
 9. Маман мәдениетінің негізгі компоненттері:// +көзқарас, кейіп, әрекеттесу//
 10. Кәсіби білімдер мен дағдылардың әртүрлі аспектілерін игеруге бағытталған адамның онтогенезі болып жатқан әлеуметтік процесі:// +кәсіби даму//
 11. Жеке тұлғаның ақыл-ой қабілеті:// +интеллект//
 12. Аффект калай бөлінеді:// +физиологиялық, патологиялық//
 13. Психология ғылымының негізін құрушы құбылыс:// +адам физиологиясы//
 14. Психология зерттеуіндегі ерекше құбылыстар ауқымы:// +адам ықылас-ниеттері
 15. Әр адамның өзіндік толғанысы ең алдымен көрінеді:// +іс-әрекетінде//
 16. Психологияның философиядан бөлініп жаратылыстану ғалымдарымен байланыстырыла зерттеу дәуірі:// +18 ғасыр басынан//
 17. Адамның ақыл-ой қасиеттерінін жиынтығы:// +интеллект//
 18. Пиктограмма әдісі нені анықтауға бағытталады:// +есті//
 19. Адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын  көрсететін құбылыс:// +зейін//
 20. Адамды әрекетке бағалайтын мақсат қоюға талаптандыратын  түрткі:// +қажеттілік
 21. Қоршаған дүниені заттай  тануға  ықпал  етуші қабылдау қасиеті:// +мағыналық//
 22. Түрлі қажеттерді өтеуге  байланысты белгілі мақсатқа жетуге  бағытталған үрдісті не дейміз:// +ерік//
 23. Жоғары жүйке қызметінің тек адамға  тән типтері туралы пікірді кім ашты:// +Павлов//
 24. Психофизикалық зейінді А.А.Ухтомский не арқылы  түсіндірді:// +доминанта//
 25. Сыртқы дүниені бейнелейтін ең жоғары психикалык форма:// +сана//
 26. Ғылыми психологиялық тәжірибелер жүргізілетін адам – бұл:// +сыналушы//

Қажетті материалды таппадың ба? Онда KazMedic авторларына тапсырыс бер

Психология ғылымы сұрақ-жауап

error: Материал көшіруге болмайды!