ҚР медициналық құжаттарының формасы мен оларды сақтаудың тізбесі

ҚР медициналық құжаттарының формасы мен оларды сақтаудың тізбесі. Негізгі медициналық құжаттардың түрлері.

Загрузка...
№/№ п/пНысанның атауыНаименование формыНысан нөміріНомер формыФорматҚұжат түрі Вид документаСақталу мерзімі Срок хранения
123456
1Науқастарды қабылдау және емдеуге жатқызудан бас тартуларды есепке алу журналы(Журнал учета приема, больных и отказов в госпитализации)001/уА4Журнал,96 бет (страниц)25 жыл (лет)
2Туберкулезбен ауыратын науқастың медициналық картасы (Медицинская карта больного туберкулезом)ТБ 01/уА4Дәптер (Тетрадь), 26 бет (страниц)5 жыл (лет)
3IVсанатты туберкулезбен ауыратын науқастың медициналық картасы(Медицинская карта больного туберкулезом категории IV)ТБ 01/у –категория IVА4Дәптер (Тетрадь), 26 бет (страниц)5 жыл (лет)
4Облыста (қалада, ауданда) туберкулезді тіркеу журналы(Журнал регистрации туберкулеза в области (город, район)ТБ 03/уА4Журнал,48 бет (страниц)5 жыл (лет)
5Науқасты ауыстыру жолдамасы(Направление на перевод больного)ТБ 09/уА4Бланк3 жыл (года)
6IV санат бойынша ем қабылдап жүрген туберкулез науқастарын тіркеу журналы(Журнал регистрации больных туберкулезом IV категорий)ТБ 11/уА4Журнал,48 бет (страниц)5 жыл (лет)
7Туберкулезге қарсы препараттарды тіркеу журналы(Журнал регистрации противотуберкулезных препаратов)ТБ 12/уА4Журнал,48 бет (страниц)5 жыл (лет)
8Науқастың емделуге берген келісімі(Согласие больного на лечение)ТБ 14/уА4Бланк3 жыл (года)
9Туберкулезге қарсы препараттар қозғалысының сөре картасы (Стеллажная карта движения противотуберкулезных препаратов)ТБ 19/уА4Бланк3 жыл (года)
10Жөнелтпе құжат(Накладная)ТБ 20/уА4Бланк3 жыл (года)
11Жүкті, босанатын және жаңа босанған әйелдерді қабылдауды есепке алу журналы(Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц)002/уА4Журнал,96 бет (страниц)50 жыл (лет)
12Стационарлық науқастың медициналық картасы(Медицинская карта стационарного больного)003/уА4Дәптер (Тетрадь),8 бет (страниц)25 жыл (лет)
13Жүктілікті үзудің медициналық картасы(Медицинская карта прерывания беременности)003-1/уА4Дәптер (Тетрадь),8 бет (страниц)5 жыл (лет)
14Температура парағы(Температурный лист)004/уА4Бланк25 жыл (лет)
15Дәрігерлік тағайындаулар парағы(Лист врачебных назначений)004-1/уА4Бланк25 жыл (лет)
16Эритроцит заттары бар трансфузия хаттамасы(Протокол трансфузии эритроцитосодержащих средств)005/уА4Бланк25 жыл (лет)
17Қан компоненттері, препараттары трансфузиясының хаттамасы (Протокол трансфузий компонентов, препаратов крови)005-1/уА5Бланк25 жыл (лет)
18Қанның, оның компоненттері мен препараттарының, қан алмастырғыштар мен диагностикалық стандарттардың қабылдануы мен таратылуын тіркеу журналы(Журнал регистрации поступления и выдачи крови, ее компонентов, препаратов, кровезаменителей и диагностических стандартов)005-2/уА4Журнал,48 бет (страниц)5 жыл (лет)
19Трансфузиялық парақ(Трансфузионный лист)005-3/уА4Бланк1 жыл (год)
20Ретроплацентарлық қанды жинауды есепке алу журналы(Журнал учета сбора ретроплацентарной крови)006/уА4Журнал,48 бет (страниц)5 жыл (лет)
21Науқастар мен стационар төсек қорының қозғалыстарын есепке алу парағы(Листок учета движения больных и коечного фонда стационара)007/уА4Бланк1 жыл (год)
22Стационардағы бос төсектерді есепке алу парағы(Листок учета свободных коек в стационаре)007 -1/уА4Бланк1 жыл (год)
23Стационардағы операциялық әрекеттерді жазу журналы(Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре)008/уА4Журнал,48 бет (страниц)50 жыл (лет)
24Инфузиялық-трансфузиялық заттарды құюды тіркеу журналы(Журнал регистрации переливания инфузионно-трансфузионных сред)009/уА5Журнал,48 бет (страниц)5 жыл (лет)
25Стационарда босануды жазу журналы(Журнал записи родов в стационаре)010/уА4Журнал, 48 стр.25 жыл (лет)
26Реанимация және жіті терапия бөлімшесіндегі (палатасындағы) тағайындаулар мен науқас жағдайының негізгі көрсеткіштерінің картасы (Карта основных показателей состояния больного и назначений в отделении (палате) реанимации и интенсивной терапии)011/уА4Дәптер (Тетрадь),5 бет (страниц)25 жыл (лет)
27Операция кезеңі картасы(Карта операционного периода)011-1/уА4Бланк25 жыл (лет)
28Науқасты операциядан кейін бақылау картасы(Карта послеоперационного наблюдения пациента)011-2/уА4Бланк25 жыл (лет)
29Анестезиологтың консультациясы(Консультация анестезиолога)011-3/уА4Бланк25 жыл (лет)
30Жаңа туған нәрестенің реанимация және жіті терапия бөліміндегі науқас жағдайының негізгі көрсеткіштері мен тағайындаулары(Карта основных показателей состояния больного и назначений в отделении (палате) реанимации и интенсивной терапии новорожденных)011-6/уА4Бланк25 жыл (лет)
31Жүрек-қан тамырларына операция жасаудағы операция кезеңінің картасы(Карта операционного периода при проведении сердечно-сосудистых операций)012/уА4Дәптер (Тетрадь),4 бет (страниц)25 жыл (лет)
32Патологоанатомиялық зерттеу хаттамасы (картасы) № __(Протокол (карта) патологоанатомического исследования № __)013/уА4Дәптер (Тетрадь),8 бет (страниц)10 жыл (лет)
33Патологиялық — гистологиялық зерттеуге жолдама(Направление на патолого-гистологическое исследование)014/уА5Бланк1 жыл (год)
34Мәйіттердің түсуі мен берілуін тіркеу журналы(Журнал регистрации поступлений и выдачи трупов)015/уА4Журнал,48 бет (страниц)5 жыл (лет)
35Стационар, белімше немесе төсек бейіні бойынша науқастар мен төсек қоры қозғалысын есепке алудың жиынтық ведомосы(Сводная ведомость учета движения больных и коечного фонда по стационару, отделению или профилю коек)016/уА4Бланк1 жыл (год)
36Биологиялық өлімді констатациялау актісі(Акт констатации биологической смерти)017/уА5Бланк25 жыл (лет)
37Транспланттау үшін донор-мәйіттен ағзалар мен тіндерді алу актісі(Акт об изъятии органов тканей у донора — трупа для трансплантации)018/уА5Бланк25 жыл (лет)
38Ми өлімі негізінде өлімді констатациялау актісі(Акт констатации смерти на основании смерти мозга)019/уА4Бланк25 жыл (лет)
39Республикалық деңгейде жоғары мамандырылған консультациялық-дагностикалық көмек алуға жолдама(Направление на получение высокоспециализированной консультативно-диагностической помощи на республиканском уровне)021/уА5Бланк5 жыл (лет)
40Мәжбүрлеп емдеу үшін наркологиялық ұйымдағы (бөлімшедегі) оқиғаларды тіркеу журналы(Журнал учета происшествий в наркологической организации для принудительного лечения (отделении)022/уА4Журнал,96 бет (страниц)5 жыл (лет)
41Мәжбүрлеп емдеу үшін наркологиялық ұйымның (бөлімшенің) изоляторында тұратын тұлғаларды есепке алу журналы(Журнал учета лиц, содержащихся в изоляторе наркологической организации для принудительного лечения (отделении)022-1А4Журнал,96 бет (страниц)5 жыл (лет)
42Консервіленген сүйек кемігін есепке алу журналы(Журнал учета консервированного костного мозга)024/уА4Журнал,96 бет (страниц)25 жыл (лет)
43Қатерлі ісікпен ауырған стационарлық науқастың медициналық картасынан көшірме(Выписка из медицинской карты стационарного больного злокачественным новообразованием)027-1/уА4Бланк10 жыл (лет)
44Науқаста асқынған түрдегі қатерлі ісік (IV клиникалық топ) анықталған жағдайға толтырылатын хаттама(Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования (клиническая группа IV))027-2/уА4Бланк5 жыл (лет)
45Материалды цитологиялық зерттеуге жіберу(Направление материала на цитологическое исследование)027-3/уА5Бланк5 жыл (лет)
46Транспланттау үшін мәйіттің бүйрегін алу туралы актісі(Акт об изъятии почки у трупа для трансплантации)033/уА5Бланк25 жыл (лет)
47Консервіленген донорлық бүйрек паспорты(Паспорт консервированной донорской почки)034/уА5Бланк25 жыл (лет)
48Бүйрек трансплантанты бар науқастың картасы(Карта больного с почечным трансплантатом)041/уА5Бланк25 жыл (лет)
49Адамды психикалық бұзылуы (ауруы) бар деп тану туралы комиссиялық куәландырудың № _____ медициналық қорытындысы(Медицинское заключение №_____ по комиссионному освидетельствованию лица, в отношении которого решается вопрос о признании его больным с психическим расстройством (заболеванием)056/уА4Бланк25 жыл (лет)
50Стационардан шыққан адамның статистикалық картасы (Статистическая карта выбывшего из стационара)066/уА4Бланк1 жыл (год)
51Наркологиялық стационардан шыққан адамның статистикалық картасы (Статистическая карта выбывшего из наркологического стационара)066-1/уА4Бланк50 жыл (лет)
52Онкологиялық стационардан шыққан адамның статистикалық картасы (Статистическая карта выбывшего из онкологического стационара)066-2/уА4Бланк50 жыл (лет)
53Психиатриялық стационардан шыққан адамның статистикалық картасы (Статистическая карта выбывшего из психиатрического стационара )066-3/уА4Бланк50 жыл (лет)
54Емдеуді жалғастыратын науқастың статистикалық картасы (Статистическая карта больного, продолжающего лечение)066-п/уА4Бланк1 жыл (год)
55Стационардан шыққан адамның статистикалық картасы (жукті, босанған әйелге және жаңа туған нәрестеге (өлі туған ұрыққа))(Статистическая карта выбывших из стационара (беременных, родильниц и новорожденных (мертворожденных))066-5/уА4Бланк1 жыл (год)
56Босану тарихы(История родов)096/уА4Дәптер (Тетрадь), 8 бет (страниц)25 жыл (лет)
57Нәрестенің даму тарихы(История развития новорожденного)097/уА4Дәптер (Тетрадь), 8 бет (страниц)25 жыл (лет)
58Нәрестелер бөлiмшесiнiң (палатасының) журналыЖурнал отделения (палаты) новорожденных102/уА4Журнал, 96 бет (страниц)5 жыл (лет)

Қажетті материалды таппадың ба? Онда KazMedic авторларына тапсырыс бер

Материал авторы

желіде жоқ 41 минута

KazMedic

974

Медик+ админ! Сайт бойынша жауапты адам.

Пікірлер: 7Материалдары: 985Блог ашу: 01-10-2014
1 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 5 (1 оценок, среднее: 5,00 тен 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Әл.желі арқылы кірген дұрыс: